જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૮૩/૨૦૧૬૧૭ બિન સચિવાલય સેવાના કારકુન સંવર્ગની ખાલી જગાઓ

વિભાગો/ખાતામાં રહેલ ખાલી જગાઓ પુષ્ટ નં. ૧
વિભાગો/ખાતામાં રહેલ ખાલી જગાઓ પુષ્ટ નં. ૨
વિભાગ : ૧ મહેસુલ વિભાગ ના જીલ્લાઓમાં રહેલ ખાલી જગાઓ